ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ http://www.staexpharma.com

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „Стаекс Фарма” ООД предоставя услуги на потребителите си посредством интернет сайта си http://www.staexpharma.com. Стоките, които се се предлагат посредством сайта могат да бъдат закупени и ползвани при условие, че Потребителят/клиентът приема без възражения условията, споменати в този документ. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

І. Общи положения

1.Настоящите общи условия представляват договор за покупко-продажба между Търговеца „Стаекс Фарма” ООД в качеството си на собственик на интернет сайт http://www.staexpharma.com, и потенциалния Клиент и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта.

2. Страни по настоящия договор са „Стаекс Фарма” ООД – дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Янко Сакъзов 67, ет. 4, ап. 19, с ЕИК: 204846462, тел.: +359 887 259734, e-mail: staexpharma@gmail.com от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта http://www.staexpharma.com.

3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и че е съгласен със същите, посредством поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“.

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес http://www.staexpharma.com;

Потребител/клиент на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

ІІІ. Предмет на договора и задължения на страните

1. „Стаекс Фарма” ООД предоставя възможност на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си http://www.staexpharma.com, да сключат с търговеца договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, на стоки произведени от него.

2. При извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба на ваучера, потребителят се съгласява с настоящите общи условия, посредством поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“ .

3. „Стаекс Фарма” ООД не носи отговорност при следните случаи:

– За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

– За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта http://www.staexpharma.com, независещи от екипа на същия.

4. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Стаекс Фарма” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Стаекс Фарма” ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

5. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Стаекс Фарма” ООД.

ІV. Политика за защита на лични данни

1. При извършване на дейността си, “СТАЕКС ФАРМА” ООД, ЕИК 20484646, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Янко Сакъзов 67, ет. 4, ап. 19, обработва информация, която представлява лични данни. 

2. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за правата Ви по отношение на обработването.

3. По смисъла на Общите условия и политиката за защита на лични данни:

лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други).

 – Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата на обработването на лични данни.

Обработващ лични данни е лице или организация, което въз основа на договор обработва лични данни, предоставени от Администратора, за уговорените цели.

Обработване на лични данни – всяка дейност, която е свързана с използването на лични данни, включва:

• Получаване, записване, съхранение;

• Извършване на операция или серия от операции свързани с организиране ,редактиране, възстановяване и използване;

• Предоставяне, изтриване и унищожаване на данни;

4. СТАЕКС ФАРМА събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството, във връзка с продажбата и предоставянето на стоките на СТАЕКС ФАРМА. Предоставянето на тези данни е доброволно, като в тази връзка всеки потребител изрично декларира съгласието си. С поставяне на отметка на опцията „Доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки/услуги, сключван от разстояние“,  потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в Общите условия ред и цели.

5. „Стаекс Фарма” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод закупуване на услуги чрез сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

6. Дружеството събира и съхранява следните данни:

– За поръчки и/или договори да доставка на стоки: две имена, e-mail адрес, телефон за контакт, адрес за доставка на поръчаните стоки;

– За издаване на фактура и обработването й – три имена, адрес за фактура, адрес на доставка, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката. Възможно е изискване и на лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба;
 

7. СТАЕКС ФАРМА събира и обработва лични данни само и единствено във връзка с:

– Данни, необходими за изпълнение на направена поръчка от електронния магазин на СТАЕКС ФАРМА на основание сключения договор за продажба от разстояние;

– Осчетоводяване и фактуриране на закупените стоки от електронния магазин, с оглед законовото ни задължение;

– когато това е необходимо за защита на интересите ни (или тези на трети лица), например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от Ваша страна.

8. БИСКВИТКИ (COOKIES)

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. СТАЕКС ФАРМА НЕ използва Бисквитки, като при промяна на това обстоятелство, настоящата политика незабавно ще бъде изменена и публикувана на сайта.

9. Посещението и използването на Facebook страницата на магазина, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на Facebook. СТАЕКС ФАРМА не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на Facebook.

10. „Стаекс Фарма” ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на потребителя;

– Предоставя данни на съответната куриерска фирма, необходими за извършване на доставка на поръчаните стоки

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– При преобразуване на дружеството, сливане или продажба, като в този случай е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

– други посочени в закона случаи

11. В случаите на предоставяне на лични данни на трети лица, дружеството изисква от тях да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.

12. СТАЕКС ФАРМА не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС.

13. СТАЕКС ФАРМА взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

14. Всички служители на СТАЕКС ФАРМА са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на СТАЕКС ФАРМА до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.

15. Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени по-горе, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно. За да определи подходящия период на съхранение, фирмата взема предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработва или дали би могла да постигне тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.

16. Ако сте предоставили Ваши лични данни на СТАЕКС ФАРМА, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от СТАЕКС ФАРМА;

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

17. Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас на email: staexpharma@gmail.com

18. Възможно е периодично да актуализираме своята „Политика за защита на личните данни“. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната „Политика за защита на личните данни“.

19. Ако желаете да ни зададете въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на личните данни на СТАЕКС ФАРМА, моля свържете се с нас на електрния ни адрес: staexpharma@gmail.com

V. Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта www.adventures.bg

1. С отваряне на заглавната интернет страница http://www.staexpharma.com, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която се отнася до покупко-продажба на стока, предоставяна от Търговеца.

2. Чрез връзка на видно място в сайта, потребителят следва да се запознае както с данните на фирмата, собственик на интернет сайта така и с Общите условия за ползване на сайта.

3. Поставяйки отметка в опцията „Запознат съм и приемам общите условия“, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта и е съгласен със същите.

4. В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. Покупка на стока от интернет сайт http://www.staexpharma.com може да се прави от потребител, който съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.

5. След изпращане на поръчката, потребителят получава съобщение на предоставения email адрес, за успешно възприетото му електронно волеизявление.

6. Представител на „Стаекс фарма“ ООД се свързва с потребителя на посочения от него телефон, за да потвърди направената поръчка, което е потвърждение, че договорът е сключен.

7. В случай, че заявена от потребителя стока не е налична, представителя  на „Стаекс фарма“ ООД уведомява потребителя, като му дава информация в какъв срок, различен от посочения в следващия раздел, е възможно да бъде доставена стоката. В този случай потребителят има право да се откаже от поръчката или да приеме доставката й в посочения срок.

8. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя чрез изпращане на електронно съобщение на предоставения по време на извършване на поръчката email адрес или чрез телефонно обаждане.

VІ. Поръчка, плащане и доставка

1. Поръчки се приемат и обработват всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Потребителите се уведомяват и чрез e-mail за получаването на поръчки от http://www.staexpharma.com. Представител на „Стаекс Фарма” ООД задължително потвърждава по телефон всяка получена поръчка от http://www.staexpharma.com.

2. Всяка поръчка включва следните задължителни елементи: поръчани продукти, брой, единична цена и обща стойност; метод на плащане; адрес и телефон за доставка; данни за „Стаекс Фарма” ООД (телефон, e-mail адрес).

3. Потвърждението на поръчката става в рамките на два работни дни. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на първия работен ден.

4. Всички цени в интернет магазин www.adventures.bg са в български лева с включен ДДС.

5. Заплащането на закупените от http://www.staexpharma.com стоки става чрез наложен платеж с пощенски паричен превод, в брой, директно на куриера при получаването му.

6. „Стаекс Фарма” ООД има сключен договор с куриерска фирма Европът 2000 АД, , която оперира като лицензиран пощенски оператор и издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, която заменя издаването на фискален касов бон от „Стаекс Фарма” ООД.

7. Доставката на стоки от http://www.staexpharma.com се извършва от служител на куриерска компания Европът 2000 АД, с която „Стаекс Фарма” ООД е сключила договор. Цената на доставката не е включена в цената на стоките. Потребителят получава заявената поръчка на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма.

8. Срокове и условия за доставка:

– Потвърдена поръчка се обраборва и изпраща до два работни дни от потвърждаването ѝ.

– Срокът започва да тече след потвърждение на поръчката по телефон от нашия екип.

9. Важна информация:

– Цената на доставката на стоките на http://www.staexpharma.com е фиксирана и е еднаква за доставка до точен адрес и до офис на Европът 2000 АД.

– Доставки се извършват в рамките на работното време: от понеделник до петък, 09:00–18:00 ч

VII. Промяна и отказ от поръчка

1. Потребителят има право да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на 1 (един) час в работен ден, считано от момента на изпращането й. При промяна или отказ на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на услуга на същата стойност. Промяната или отказът стават чрез съобщение в свободен текст на посочената на сайта електронна поща.

2. На основание чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока.

3. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна, потребителят да е предоставил на „Стаекс Фарма” ООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

4. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Стаекс Фарма” ООД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на „Стаекс Фарма” ООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на „Стаекс Фарма” ООД, рискът от случайното й повреждане се носи изцяло от потребителя.

5. Koгaтo пoтpeбитeлят e yпpaжнил пpaвoтo cи нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe, „Стаекс Фарма” ООД възcтaнoвявa вcичĸи cyми, пoлyчeни oт пoтpeбитeля, с изключение на paзxoдитe зa дocтaвĸa, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и нe пo-ĸъcнo oт 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo e бил yвeдoмeн зa peшeниeтo нa пoтpeбитeля дa ce oтĸaжe oт дoгoвopa. „Стаекс Фарма” ООД възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми чрез услугата наложен платеж на куриерската фирма.

VIII. Допълнителни условия

  1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „Стаекс Фарма” ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
  2. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
  3. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Последна актуализация: 22 Април 2020г.